Naslovna // Društvo // Notari obezbedjuju vecu pravnu sigurnost

Notari obezbedjuju vecu pravnu sigurnost

Notari će za svoje poslovanje odgovarati svojom imovinom, a moraju da budu i osigurani u slučaju da svojim nezakonitim radom ili greškom oštete građane, što znači da će biti dužni da nadoknade štetu koju naprave

Od svih država bivše Jugoslavije Srbija jedina nije uvela javne beležnike ili notare. Zakon o javnom beležništvu trebalo je da bude donet još 2011. godine, ali će notari početi da rade od 1. septembra.

Seminar o notarijatu

Seminar o notarijatu

Ovo je rečeno na seminaru za novinare „Novi profesionalni izazov za medije u Srbiji“, održanom u Beogradu zahvaljujući nemačkoj organizaciji za tehničku saradnju GIZ, koja podržava sprovođenje pravnih reformi u Srbiji. U Nemačkoj, koja ima 7.000 notara, ovi nosioci javne službe postoje pola veka, u Hrvatskoj 300 notara radi već 18 godina, a u Makedoniji notari posluju od 1998. godine.

Notari mogu biti svi koji su završili Pravni fakultet, imaju pet godina rada u struci i koji su položili pravosudni i notarski ispit. Njih će imenovati ministar pravde, a biće odgovorni Javnobeležničkoj komori i Ministarstvu pravde. Komora će imenovati disciplinsko veće.

Pored javnobeležničkih poslova, komora će se starati o stručnom usavršavanju notara, organizovaće seminare za njih i sankcionisati ih ako prekrše zakon.

Beležnici će jedini u zemlji moći da sklapaju ugovore o prodaji, zakupu nepokretnosti ili hipoteci, ugovore o poklonu za života ili u slučaju smrti, ugovore o doživotnom izdržavanju, raspolaganju imovine za života, sporazume o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera nakon rastave, bračne ugovore, a vodiće i ostavinske postupke i imovinske odnose u vanbračnoj zajednici.

Ovi stručnjaci pravne profesije imaće svoje sedište koje će se prostirati prema granicama opštine za koju su birani. Kada je reč o bilo kakvom poslu koja se odnosi na nepokretnost, građani će morati da angažuju notara na čijem službenom sedištu se nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora, dok za sve druge vrste ugovora mogu da biraju notare iz bilo kog dela Srbije. Građani će moći da biraju notare jedino ako se njihova nepokretnost prostire na dve opštine.

– I sudija i notar su nosioci javnih ovlašćenja, ali je notar organizaciono samostalan, dok je sudija vezan za sud. Takođe, za propust sudije odgovara država, dok se notar ne zaklanja iza države, već sam odgovara. Zbog toga će notari građanima obezbediti pravni sigurnost. Da su notari bolje rešenje govori, na primer, činjenica da prilikom prodaje nepokretnosti sud samo overava i konstatuje da je to i to lice predalo dokument, ali bez ulaženja u sadržinu dokumenta. Notar je dužan da sam sačini ugovor na osnovu želje klijenta – naveo je profesor Đurđević i dodao da će za svaku uslugu notara biti propisane tarife.

GIZ kao podrška
Nemačka organizacija za tehničku saradnju, GIZ, podržava projekat za pravnu reformu u Srbiji i celom regionu jugoistočne Evrope. Projekat finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a podržavaju ga politički partneri, Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije. On je usredsređen na glavne izazove pravne reforme u Srbiji: poboljšanje sveobuhvatnog zakonodavnog procesa, sprovođenje reformisanih zakona i popularizaciju zakonskih odredbi, posebno na području građanskog i privrednog prava.

Notar za propuste odgovara disciplinski i krivično. Ukoliko ne pruži kvalitetnu uslugu ili napravi grešku, odgovara disciplinski, pa čak može da ostane i bez licence. Pored toga, za poslovanje odgovara svojom imovinom, a dužan je i da se pre otpočinjanja rada osigura od odgovornosti za štetu koju može da prouzrokuje strankama svojim nezakonitim radom.

To znači da notar mora da nadoknadi štetu koju je izazvao. Minimalan iznos osiguranja određuje Javnobeležnička komora. Notari su dužni da prođu određenu obuku, da pohađaju seminare koje će da organizuje komora. U protivnom mogu da ostanu bez licence.

– Zbog toga što su olako shvatili notarijat, u Sloveniji je dolazilo do krivičnog gonjenja notara i oduzimanja nadležnosti, u Hravatskoj je bilo problema sa osiguranjem, u Makedoniji su neki takođe krivično gonjeni, dok u Bosni i Hercegovini za sedam godina notarijata nije bilo većih problema. Bilo je samo nekoliko sudskih sporova zbog grešaka notara. S druge strane, uknjižavanje imovine u katastar nepokretnosti povećano je za 300 puta, što je samo jedna od pozitivnih stvari od kako su notari preuzeli mnoge poslove od sudova i advokata-izjavio je Sefedin Suljević, član Komore notara Federacije Bosne i Hercegovine.

Inače, broj javnobeležničkih mesta određuje se odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Svakome se određuje službeno sedište u mestu u kome mora stanovati, a službeno područje predstavlja područje osnovnog suda na čijom teritoriji mu se nalazi službeno sedište. Svoje poslove obavlja u kancelariji osim u slučajevima kada zakon dozvoljava suprotno.

Uloga medija ključna
– Uloga medija u prezentaciji notarijata je ključna, a jedino društvo koje na pravi način prihvata reforme može da bude uspešno. Mediji mogu da odgovore na sva pitanja. Bitno je da građanima objasne ulogu notara i na koji način oni treba da rade da bi zaštitili njihove interese – izjavio je Majkl Folke, predstavnik nemačke vlade.

Javni beležnik je stručnjak u oblasti prava i u obavljanju svoje delatnosti samostalan je i nezavistan. On odgovara za zakonitost isprava koje sačinjava. Dužan je da utvrdi identitet davaoca izjave, kao i da je njegova volja ozbiljna, stvarna i slobodna. Notar će imati pravo na uvid u bazu podataka da bi mogao da spreči malverzacije, pa čak i da odbije da sačini ispravu ako smatra da bi posao zabeležen u njoj bio nezakonit.

On je dužan je i da savetuje stranke o svim aspektima posla o kom sačinjava ispravu. Ukoliko posinja da bi ugovor koji klijent traži da mu sačini može u budućnosti da mu nanese štetu, notar je dužan da na to upozori klijenta i da svoj savet upiše u ispravu. Ukoliko klijent ne želi da potpiše takvu izjavu, notar ima pravo da ne sačini ugovor. Beležnik je dužan i da čuva isprave koje je sačinio. Na taj način on obezbeđuje dokaz izjavljene volje njihovih potpisnika mnogo godina.

Tekst i foto Z. Gligoriejvić

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .