Naslovna // Nedeljnik // Doprinos ekološkom vaspitanju i obrazovanju

Doprinos ekološkom vaspitanju i obrazovanju

Rodoljub A. Milić, ekologija u školi, „Resavska škola”, Despotovac, 2012. godine
Nedavno je izašla publikacija „Ekologija u školi” iz pera Rodoljuba A. Milića, mnogostranog poznavaoca ekologije kao naučne discipline i, s druge strane, nekih drugih naučnih disciplina čije je poznavanje neophodno za razvijanje (izgrađivanje) ekološke svesti. On je na taj način ovu kategoriju shvatio kao interdisciplinarni pristup vaspitanja i obrazovanja predadolescenata i adolescenata, takođe i studenata viših i visokih škola.

U našoj školi se još uvek nedovoljno ospoljava fenomenologija ekološke svesti, ekološkog ponašanja, sticanje znanja i umenja, a tako isto i izgrađivanje ekoloških navika. Polazeći od značajnosti za svestrani razvoj mladih u oblasti ekoloških nauka, razotkrio je dijalektiku konkretnog spoznavajući neke predominantne dimenzije formiranja ekološke svesti: kognitivne, vrednosne, emocionalne i voljne. Na toj osnovi razmatraju se aspekti (intelektualni, moralni, zdravstveni, radno-tehnički…) ekološkog vaspitanja i obrazovanja. Tako postupajući, došlo se do obrade bitno aktuelnih sadržaja koji čine supstrat ekološkog vaspitanja i obrazovanja. Ekologija (opšta, socijalna, pedagoška, psihološka…), pod određenim uslovima i okolnostima, prodire u složeno tkivo naše škole kao, pre svega, vaspitno-obrazovne ustanove. U tom smislu Rodoljub A. Milić zahvatio je čitavo polje školske stvarnosti i povezao sve posebnosti sa ciljevima, zadacima, planovima i programima, iznad svega, u srednjoj školi – gimnaziji i srednjoj stručnoj školi.

Do sada je samo, ili isključivo, zahvaćen problem ekološkog vaspitanja i obrazovanja, ali knjiga „Ekologija u školi” razrađuje sve pojedinosti odbacujući marginalne pristupe. To pokazuje, i iskazuje, celokupan sadržaj: Dijalektika života i škole, Učenik kao subjekt razvijanja ekološke svesti, Uloga i mesto odeljenjske zajednice u formiranju ekološke svesti adolescenata srednje škole, Vršnjačke grupe i izgrađivanje ekološke svesti, Uloga i mesto odeljenjskog starešine u razvijanjeu ekološke svesti, Odeljenjsko veće doprinosi razvijanju ekološke svesti, Nastavničko veće – bitni činilac ekološkog vaspitanja i obrazovanja, Uloga i mesto direktora srednje škole u razvijanju ekološke svesti, Uloga i mesto stručnih aktiva u razvijanju ekološke svesti, Uloga i mesto slobodnih aktivnosti u razvijanju ekološke svesti, Mesto i uloga časopisa „Ekologica” u srednjoj školi, Samonikle vrste voćaka Srbije bitni činilac u vaspitanju ekološke svesti (na konkretnom primeru) i, najzad, Ruralni razvoj i zaštita životne sredine (Povodom proučavanja ove teme na Međunarodnom naučnom skupu „Vlasinski susreti”, koji se održavaju svake godine u Vlasotincu i na Vlasinskom jezeru.

Uopšte uzevši, publikacija „Ekologija u školi” je jedinstvena po razradi sadržaja u oblasti ekološkog vaspitanja i obrazovanja, didaktičkom pristupu, pedagoško-psihološko-sociološkoj osnovi, zahvat „u korenu” i, naposletku, osobenom doprinosu metodici ekološkog vaspitanja i obrazovanja. Ovo je, takođe, prva knjiga ove vrste u nas. Zato ona ima, pored ostalog, i motivativni karakter. Ukoliko njeni sadržaji podstaknu na dalja istraživanja, to će biti najviša nagrada autoru, koji je čitav život posvetio vaspitanju i obrazovanju mladih.

Na kraju je data stručna literatura i, isto tako, naznačene publikacije iz raznih oblasti ljudskog saznanja, koje je Rodoljub A. Milić sazdao.

Milovan Anđelković
direktor Prve tehničke škole u Jagodini

Copyright © 2012-2013 Novi Put. .